Обучение за модерни методи на маркиране и отглеждане на иглолистни култури върху площ от 1000 ха в ДЛС Витошко -Студена, ДГС Радомир, ДГС Невестино и ДГС Кюстендил

През 2020 год. Югозападно държавно предприятие, в качеството си на асоцииран бенефициент стартира  проект LIFE19CCA/SK/001276 с акроним „CLIMAFORCEELIFE“ по програма LIFE на ЕК за адаптация към климатичните промени. В изпълнение на поддейност: „Модерни методи за отглеждане на иглолистни култури“ в Проекта се предвижда 1000 ха култури от бял и черен бор, в ДЛС Витошко-Студена, ДГС Радомир, ДГС Невестино и ДГС Кюстендил да бъдат отгледани по нетрадиционни методи и модерна технология.

Създаден е екип от представители на ЮЗДП ДП и катедра „Лесовъдство“ в Лесотехническия университет с цел надграждане и тестване на концепциите в съвместния проект „Диференцирано стопанисване на културите от бял бор в ЮЗДП“ и „Обобщените указания за стопанисване на иглолистни култури“ (ИАГ, 2016).

Направен е избор на насаждения според степента на риск, определени са различни видове лесовъдски мерки за повишаване на устойчивостта на културите, особено по отношение на риска от пожари и засушаването на климата. Ще бъде извършен мониторинг и оценка на резултатите, с цел изготвяне на предложения, при необходимост за промени в Горскостопанските планове на ТП ДГС/ДЛС, както и в действащата нормативна уредба.

На 23 и 24 юни 2022 година, на територията на ТП „ДГС Кюстендил“ и ТП „ДГС Витошко Студена“ се проведе обучение по маркиране във връзка с изпълнение на целите на проекта. Обучението беше проведено от експерти от Лесотехническия университет-  гл.ас.д-р Нено Александров и гл.ас. д-р Тома Тончев. В представянето на методите и начините на маркиране, които са иновативни, взеха участие представители на Изпълнителна агенция по горите, сертифициращата организация за отговорно управление на горите, директори и маркиращи лесовъди от териториалните поделения ДЛС Витошко-Студена, ДГС Радомир, ДГС Невестино и ДГС Кюстендил, както и служителите по проекта. Общо бяха обучени над 30 бр. служители, които ще имат възможност да приложат наученото още през тази година.

Различните видове отгледни дейности ще бъдат приложени с цел тестване кой от методите ще бъде най-ефективен за трансформиране на културите в по-устойчиви насаждения, особено по отношение на пожари и климатични  промени. Иглолистните култури заемат 22% от държавните горски територии стопанисвани от Предприятието. Те са разположени основно върху стръмни ерозирали склонове и във водоохранни зони. Повечето борови култури са засадени на по-ниска надморска височина, което ги прави много уязвими на климатичните промени.