Проектни цели

Основната цел на проекта е да подобри управлението на горите в Централна и Източна Европа чрез насърчаване на прехода към климатично-интелигентно горско стопанство в полза както на природата, така и на хората.

Специфичните цели на проекта включват:

• Преглед и проверка на избрани модели за управление на горите (от гледна точка на климатичните промени), прилагани в момента в региона на Централна и Източна Европа;

• Демонстрация на мерките за климатично-интелигентно горско управление в няколко обекта на териториите на три държави – България, Унгария и Словакия;

• Насърчаване включването на мерките за климатично-интелигентно управление на горите в документите за планиране, свързани с управлението на горите и опазването на природата на местно и национално ниво, както и в програмните документи за регионалните фондове на ЕС;

• Повишаване осведомеността относно климатично-интелигентните методи за горско управление сред професионални лесовъди, изследователи, природозащитници и др.;

• Прехвърляне на опит от тестовите обекти за прилагане на новите методи за горско управление към други страни в региона на Централна и Източна Европа, например в Украйна;

• Набиране на подкрепа сред широката общественост чрез повишаване осведомеността относно горите и влиянието на климатичнните промени върху тях.