ЮЗДП ДП проведе национален семинар на тема: „Климатичните промени и интелигентно управление на горските територии в България – перспективи и предизвикателства“

ЮЗДП ДП проведе национален семинар на тема: „Климатичните промени и интелигентно управление на горските територии в България – перспективи и предизвикателства“. Семинарът е с цел осъществяване на консултации със заинтересованите страни, в изпълнение на дейност А2, по Проект „Климатично-интелигентно управление на горите в Централна и Източна Европа“ (LIFE19CCA/SK/001276), по който ЮЗДП ДП е асоцииран бенефициент. Семинарът се проведе на 16.01.2023 год. /понеделник/ от 10.30 ч. онлайн и присъствено в конферентната зала  на Ловен дом ДЛС „Витошко Студена“. Над 110 представители на министерство на земеделието, министерство на околната среда и водите, Института за гората, Лесотехническия университет, общини, неправителствени природозащитни организации, горски стопанства имаха възможност да се запознаят с най-новите тенденции в интелигентното управление на горските територии, съобразено с климатичните промени. Лектори на семинара бяха доцент д-р Момчил Панайотов, преподавател в Лесотехнически университет, факултет Горско стопанство; доцент д-р инж. Лукаш Билек, Чешки университет по природни науки (CULS) ,Факултет по горско стопанство и дърводобив, Прага; д-р Ян Бахии, Технически университет в Зволен (TUZVО) , Лесотехнически факултет, Катедра „Планиране на горските ресурси и информатика“, Словашка република; Яна Барзова, WWF България,  ст. експерт „Гори“ и Раду Мелу, WWF Румъния,  координатор програма „Гори“.

На семинарът беше представен и напредъка по Проект CLIMAFORCEELIFE, по който 1000 ха иглолистни насаждения в ДЛС Витошко-Студена, ДГС Радомир, ДГС Невестино и ДГС Кюстендил ще бъдат отгледани с помощта на съвременни методи и специализирана горска машина – Харвестер. Различните дейности ще бъдат приложени с цел тестване кой метод ще бъде най-ефективен за преобразуване на културите в по-устойчиви насаждения, особено по отношение на пожарите и климатичните промени. Целта на тази дейност по проекта е една от най-уязвимите гори у нас – изкуствено създадените иглолистни култури да бъдат адаптирани към климатичните промени. По същия проект ще бъдат създадени общо 100 дка горски култури със сухоустойчиви дървесни видове (Quercus coccifera, Quercus pubеscens, Quercus suber, Quercus ilex, Quercus ithaburensis, Pinus brutia, Cedrus atlantica, Cupressus sempervirens и Pinus nigra) на територията на южните държавни горски стопанства – Петрич, Сандански и Гоце Делчев. Целта е да се тества устойчивостта на използваните дървесни видове към изменението на климата чрез създадените опитни култури в най-уязвимите зони на Югозападното държавно горско стопанство, с перспектива за бъдещо мащабно залесяване. Най-жизнеспособните видове, които успешно се адаптират към промените в климата, също могат да осигурят най-добрия генетичен материал за бъдещите гори.

Семинарът приключи с дискусии по представените основни проблеми в презентациите на лекторите. Споделени бяха добри практики и опит по отношение на рeализиращият се проект.