Oбучение на тема „Влиянието на промените на климата върху горските територии“

На 29.09.2022 год., в ТП „Държавно ловно стопанство Витошко Студена“ се проведе обучение на тема „Влиянието на промените на климата върху горските територии“. Участваха представители на всички Териториални поделения на ЮЗДП ДП, които бяха запознати с концепцията за климатичните промени и тяхното влияние върху биоразнообразието в горските територии – засушаване, поройни дъждове, екстремни температури и повишен риск от пожари. На обучението бяха представени основните дейности по Проектите Лайф, по които ЮЗДП ДП е бенефициент. Особено място бе отделено на проект „Климатично-интелигентно управление на горите в Централна и Източна Европа”, с акроним CLIMAFORCEELIFE (LIFE19CCA/SK/001276), дейностите на който са тясно свързани с темата на обучението и предизвика особен интерес от присъстващите. Дискутирани бяха избраните дървесни видове за експерименталното залесяване по Проекта, споделени бяха практики и наблюдения на присъстващите лесовъди от ТП и Лесотехническия университет.