WWF отбеляза Деня на „Натура 2000“ с доброволческа акция

Днес честваме европейския ден на екологичната мрежа „Натура 2000“. На тази дата преди точно 30 години е приета Директивата на ЕС за местообитанията, която,  съвместно с Директивата за птиците (приета през 1979 г.), изгражда европейската мрежа от защитени територии, позната като „Натура 2000“. През десетилетията тя успя да обедини близо 27 000 защитени зони в сухоземната и морската част на Европейския съюз, които допринасят за опазването на  уникалното ни природно наследство.

Така „Натура 2000“ вече е най-голямата наднационална мрежа от защитени територии, която дава възможност на общини и бизнеси да получат решения и финансиране, за да опазят природните си ресурси, здравето и благосъстоянието на местните хора. Всяка страна членка на ЕС изгради своята мрежата от специални защитени природни зони, които опазват ландшафти, растения и животни от общоевропейска значимост.

В Европа „Натура 2000“ осигурява множество природосъобразни ползи, като същевременно има и редица жизненоважни социални и икономически функции. Около 4,4 млн. работни места в ЕС зависят пряко от ползването на ресурсите на устойчивите естествени екосистеми, като значителен дял от тях са обхванати от защитените зони на „Натура 2000“. Финансовите ползи, които произтичат от самата мрежа, се изчисляват в стотици милиарди евро годишно.

WWF чества „Натура 2000“

Природозащитната организация WWF отбеляза деня на „Натура 2000“ с доброволческа инициатива в разсадника за контейнерни фиданки край село Локорско на територията на Югозападното държавно предприятие. Заедно с експерти, лесовъди, служители и специалисти от WWF взеха активно участие в засаждането на жълъди, които ще израснат  в дъбови фиданки, а впоследствие ще положат и основите на нова гора. Към акцията се присъединиха и доброволци от компанията iCard, искащи да научат повече за опазването на горите, защитените територии, производството на фиданки и техниките на залесяване. WWF и компанията си сътрудничат в програмата “Заедно за дивата природа”, дългосрочна инициатива за подкрепа на природозащитната работа на организацията.

„Радваме се, че днес имаме възможност да работим на терен рамо до рамо с нашите партньори от сферата на бизнеса. Първата стъпка към опазването на природата е нейното разбиране и познаване. Макар и да изглежда лесно, залесяването всъщност е наистина сложен и отговорен процес. За да израсне една гора жизнена и многофункционална е необходимо да се вземат предвид множество условия, сред които качеството, вида и произхода на фиданките, а също и мястото и сезона за залесяване“, разказва Латинка Дучева, директор „Маркетинг и ангажираност“ във WWF и участник в акцията

„Планираме да надградим подобни инициативи, свързани с възобновяване на горите,  като развием подобни производства, каквито наблюдаваме в горския разсадник в Локорско и на други места в страната“ заяви Зам. министърът на земеделието Валентин Чамбов.

WWF активно подпомогна правителството в процеса по изграждане на мрежата „Натура 2000“ у нас. Българското законодателство за биологично разнообразие беше хармонизирано с европейското. WWF направи проучвания и подготви документация за 35 „Натура 2000“ зони, заемащи над 58 хиляди хектара в част от своя приоритетен район – течението на река Дунав и западните дунавски притоци.

След дългия процес по изграждане на мрежата днес усилията са концентрирани към управлението на защитените зони. Целта на мрежата е да осигури дългосрочното опазване на най-ценните животински видове и местообитания, съществуването на които е от първостепенно значение за човешкото здраве, за обществото и икономиката.

Има обаче още много работа, за да заработи Натура 2000 мрежата добре, споделя Катерина Раковска, старши експерт Политики по биоразнообразието към WWF. Част от защитените зони за природните местообитанията нямат заповеди за обявяване. А Европейската комисия смята, че всички български защитени зони се нуждаят от консервационни приоритети и цели, както и от мерки за опазване. Това са въпроси, заради които има стартирана наказателна процедура срещу страната ни. Проблематични са и качеството на оценките за съвместимост – процесът, който оценява въздействието върху видовете и местообитанията, които се опазват в зоните. Знаем, че новото ръководство на Министерство на околната среда, към което има високи очаквания, вече работи по тези въпроси, допълва Раковска.

Инициативата за Деня на “Натура 2000” в Локорско е част от работата на WWF по проектите „Климатично-интелигентно управление на горите в Централна и Източна Европа”, с водещ партньор Югозападно държавно предприятие и „Подпомагане на възстановяването, климатичната устойчивост и значимостта за биологичното разнообразие на приоритетни горски местообитания в Натура 2000 зони“. Проектите са финансирани от програма LIFE на Европейската комисия.