Обща информация

Горите в региона на Централна и Източна Европа представляват важен природен ресурс. Значението им вероятно ще се увеличава още повече в близко бъдеще. Причина за това е не само нарастващото търсене на дървесина (за производство на енергия, биопластмаси и др.), но и все по-голямата информираност на обществото за екосистемните услуги, предоставяни от горите. За съжаление обаче, способността на горите да предоставят тези услуги днес е изложена на риск заради климатичните промени. Управлението на горите ще трябва да се адаптира, както за да смекчи негативните им ефекти (като засушаване, увеличен отток на вода, ерозия на почвата и т.н.), така и да увеличи устойчивостта на горите в новите условия.

 

Название на проекта: Климатично-интелигентно управление на горите в Централна и Източна Европа (CLIMAFORCEELIFE)
Номер на проекта: LIFE19 CCA/SK/001276
Период на проекта: 01/09/2020 – 31/12/2027
Общ бюджет: 5 587 063 евро
Финансово участие на ЕС: 2 969 208 евро
Бенефициенти: WWF Словакия (координатор), WWF България, WWF Унгария, WWF Румъния, Чешки агротехнически университет, Държавно горско предприятие на Словакия, Национална асоциация на частните собственици и управители на гори в Унгария, Югозападно държавно горско предприятие на България.