Všeobecné informácie

Lesy v regióne strednej a východnej Európy predstavujú dôležitý prírodný zdroj a zásobáreň uhlíka. Ich význam sa v blízkej budúcnosti ešte zvýši. A to nielen z dôvodu rastúceho dopytu po dreve (energetika, bioplasty, atď.), ale aj z pohľadu zvyšovania povedomia o význame rôznych ekosystémových služieb. Hoci sú hospodárske a sociálne požiadavky niekedy v konflikte, schopnosť lesov poskytovať tieto služby v súčasnosti ohrozuje zmena klímy. Súčasné lesné hospodárstvo sa preto bude musieť zmene klímy prispôsobiť a pokúsiť sa zmierniť nepriaznivé účinky (ako je sucho, zvýšený odtok vody z krajiny, erózia pôdy atď.) a zvýšiť odolnosť lesných porastov.

 

Názov projektu: Obhospodarovanie lesov s prispôsobovaním sa zmenám klímy pre strednú a východnú Európu (CLIMAFORCEELIFE)
Označenie projektu: LIFE19 CCA/SK/001276
Trvanie: 01/09/2020 – 31/12/2027
Rozpočet: 5,587,063 EUR
Príspevok EK: 2,969,208 EUR
Partneri: WWF Slovensko (koordinujúci prijímateľ), WWF Bulharsko, WWF Maďarsko, WWF Rumunsko, Česká zemědělská univerzita, Lesy SR, š. p., Národné združenie súkromných vlastníkov a správcov lesov v Maďarsku (MEGOSZ), Juhozápadný štátny lesný podnik (SWSFE).