Очаквани резултати

• Проектът планира да приложи климатично-интелигентни мерки за управление на горите на площ от 1,793 ха в Словакия и България.

• Ще бъде разработен наръчник за адаптация на горските стопанства в условията на климатични промени в Централна и Източна Европа.

• Плановете за управление и програмните документи ще бъдат преразгледани с идеята страните по проекта да включат мерки за интелигентно горско стопанство.

• до края на проекта ще имаме три случая на репликация на площ от поне 200 ха.

• Ще бъде инсталирана система за дистанционно наблюдение на състоянието на горите в зоната, управлявана от Югозападното държавно горско предприятие на България.

• Ще бъдат приложени мерки за задържане на вода с цел подобряване устойчивостта на горите върху 140 ха на територията на Държавното горско предприятие на Словакия.

• Ще бъдат организирани 7 учебни обиколки, 3 технически семинара, 2 конференции и около 20 събития за частни собственици на гори в Унгария и специалисти по горско управление от региона на Централна и Източна Европа.

• Ще бъдат проведени 10 пътувания за широката общественост и 10 събития за журналисти, ще бъдат публикувани 50 прессъобщения и ще бъдат изработени 2 видеоматериала.