Асоциирани бенефициенти

Чешкият агротехнически университет

Чешкият агротехнически университет (CZU) е третият най-голям публичен университет в Прага. Основен фокус на неговите програми са: земеделието, горското стопанство, околната среда, инженерството, икономиката, управлението и бизнеса. Университетът съчетава стогодишна традиция със съвременни технологии. Снабдени с най-модерни съоръжения, неговите лаборатории предлагат различни възможности за обучение и личностно израстване, включително участие в научни проекти в страната и чужбина. CZU осигурява също летни училища, специализирани курсове, както и обучения за хора от всички възрасти. Чешкият агротехнически университет се нарежда в топ 3 процента на най-добрите висши учебни заведения в света, сочи международната класация.
https://www.czu.cz/en

Държавното горско предприятие на Словакия

Държавното горско предприятие на Словакия е основано от Министерството на земеделието и развитието на селските райони. Негова основна задача е управлението на горите, собственост на Словашката република. То е икономическата организация с право на устойчива бизнес дейност, производство и организация на продажбите. В допълнение към класическите си горски функции, разгръщани на площ от 893 017 ха в цяла Словакия, предприятието управлява 45 забележителни горски места, попадащи в списъка с културното и природно наследство на страната, уникалния горски музей на открито във Видров, както и поддържа 34 горски образователни пътеки. Предприятието води и курсове по горска педагогика, чрез които се стреми да възпитава децата да пазят околна среда и да ги запознава с работата си в горите.
https://www.lesy.sk/

Националната асоциация на частните собственици и управители на гори

Националната асоциация на частните собственици и управители на гори в Унгария (MEGOSZ) представлява интересите на притежаващите и стопанисващите гори на национално и европейско ниво. Тя формулира и артикулира общоприети мнения и законодателни норми в частния горскостопански сектор. Сътрудничи си с други професионални, обществени и представителни организации, а също и с образователни, научни и изследователски институции. Асоциацията организира семинари за професионалисти, общи срещи, както и учебни обиколки заедно с образователни и международни неправителствени организации в Унгария и чужбина.
http://www.megosz.org/

Югозападното държавно горско предприятие

Югозападното държавно горско предприятие на България (ЮЗДП) е създадено от Министерството на земеделието, храните и горите през 2011 г. в съответствие със Закона за горите. То управлява всички държавни гори в 7 административни области в България и разполага с 40 териториални подразделения: 34 лесничейства и 6 ловни звена. Общата площ на горите в териториалния обхват на ЮЗДП е 934 968 ха, голяма част от които попадат в границите на защитени територии от мрежата „Натура 2000“. Горските и ловните звена имат над 100-годишен опит в управлението и възстановяването на съответните площи. В резултат от устойчивото управление на държавните гори годишният изсек се поддържа на почти 60% от растежа. Горските площи се увеличават непрекъснато през последните 60 години, а близо 2/3 от всички гори имат предпоставката да бъдат част от „Натура 2000“.
http://www.uzdp.bg

WWF България

WWF България е част от глобалната мрежа на WWF. Организацията работи от 1998 г., за да насърчава опазването, възстановяването и устойчивото управление на природните ресурси. Фокусираме дейността си върху няколко ключови сфери: гори, води, климатични промени и опазване на видове. През последното десетилетие WWF България реализира множество проекти, свързани с опазването и възстановяването на горските местообитания, включително и с подкрепата на корпоративни дарители (IKEA, Mondi и др.). В момента WWF България си партнира с Интерпол по темата за незаконната сеч. През последните 10 години нашата климатична програма се фокусира както върху смекчаването на последиците от климатичните промени, така и върху адаптирането към новите условия, които те предизвикват. Работим с партньори от света на науката и политиката по програми като „Хоризонт 2020“, IEE, EUKI и др.
https://www.wwf.bg/

WWF Унгария

WWF създава своя офис в Унгария през 1991 г. Четирите основни фокуса на работа на WWF Унгария са: води, гори, големи месоядни животни и климатични промени. Дейността на офиса има за цел: 1) подобряване на националната и европейска правна, политическа и икономическа среда, което да я направи по-благоприятна за опазването на биоразнообразието; 2) подобряване на екологичното състояние на видовете и местообитанията както в Унгария, така и на европейско ниво; 3) устойчиво използване на природните ресурси. Освен застъпничество и теренна дейност, WWF Унгария работи активно за повишаване осведомеността сред обществото чрез комуникационни кампании, публикации, обучения, граждански форуми и професионални диалози.
http://www.wwf.hu/

WWF Румъния

WWF започва работа в Румъния от началото на 90-те години на миналия век с фокус върху опазването и възстановяването на влажните зони в делтата на Дунав. С течение на времето WWF диверсифицира дейността си, като работи както на национално, така и на ниво „Дунавски басейн“ в области като опазване и устойчиво управление на защитени територии, възстановяване на природни зони, засегнати от човешки дейности и др. WWF Румъния управлява територия от „Натура 2000“, разположена в долното течение на река на Дунав. Това помага за по-доброто разбиране на въздействието на европейските и националните политики върху природата, местната икономика и обществото.
https://wwf.ro/