Pridružení príjemcovia

Česká zemědělská univerzita

Česká zemědělská univerzita v Prahe (CZU) je treťou najväčšou vysokou školou v Prahe zameranou na poľnohospodárstvo, lesníctvo, životné prostredie, strojárstvo, ekonomiku, manažment a obchod. Univerzita spája storočnú tradíciu s modernou technológiou, pokrokovou vedou a výskumom. Moderné laboratóriá so špičkovým vybavením umožňujú vynikajúce vzdelávanie s možnosťou osobného rastu vrátane zapojenia sa do vedeckých projektov doma i v zahraničí. CZU poskytuje kompletné vysokoškolské štúdium, letné školy, špeciálne kurzy, univerzitu tretieho veku. Podľa medzinárodného rebríčka je univerzita zaradená medzi 3 percentá najlepších univerzít sveta.
https://www.czu.cz/en

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik bol zriadený Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Je to verejnoprospešný štátny podnik, ktorého hlavnou úlohou je správa lesov a iného majetku vo vlastníctve štátu Slovenskej republiky. Je hospodárskou organizáciou s právom trvalej podnikateľskej činnosti, trvalou prevádzkovou výrobou a obchodom.V rámci svojej hospodárskej činnosti okrem klasických lesníckych činností na ploche 893 017 ha na celom Slovensku spravuje 45 významných lesníckych miest ako jedinečných miest kultúrneho a prírodného dedičstva, jedinečný Lesnícky skanzen vo Vydrove, viac ako 35 lesníckych náučných chodníkov, ale zamestnáva aj 250 lesných pedagógov, ktorí realizujú nenahraditeľnú lesnú pedagogiku, ktorou sa snažia deti environmentálne vychovávať a oboznamovať ich s lesom, s prácou lesníkov, ale aj ďalšími prírodnými hodnotami
https://www.lesy.sk/

Národné združenie súkromných vlastníkov a správcov lesov

Národné združenie súkromných vlastníkov a správcov lesov v Maďarsku (MEGOSZ) zastupuje záujmy súkromných vlastníkov lesov a obhospodarovateľov lesov na národnej a európskej úrovni. Formuluje a vyjadruje spoločne dohodnuté stanoviská súkromného sektoru lesného hospodárstva, ako napríklad vlastníctvo lesov a právne predpisy týkajúce sa lesného hospodárstva v lesoch v súkromnom vlastníctve. Spolupracuje s ďalšími profesijnými, vlastníckymi, verejnými a záujmovými organizáciami, vzdelávacími, vedeckými a výskumnými inštitúciami. Asociácia organizuje workshopy pre odborníkov, stretnutia, študijné cesty spolu so vzdelávacími organizáciami a medzinárodnými mimovládnymi organizáciami v Maďarsku alebo v zahraničí.
http://www.megosz.org/

Juhozápadný štátny lesný podnik

Juhozápadný štátny lesný podnik (SWSFE) bol založený ministerstvom poľnohospodárstva, výživy a lesov v roku 2011 v súlade s bulharským lesníckym zákonom. Spoločnosť SWSFE spravuje všetky štátne lesy v rámci 7 správnych obvodov v Bulharsku a má 40 územných útvarov: 34 štátnych lesných jednotiek a 6 štátnych poľovných jednotiek. Celková rozloha lesov v územnej pôsobnosti SWSFE je 934 968 ha, z toho 686 310 ha (73,4%) sú lesy vo vlastníctve štátu, z ktorých viac ako 60% spadá do území Natura 2000. Lesné a poľovné jednotky majú viac ako 100-ročné skúsenosti so správou a obnovou lesov. Vďaka trvalo udržateľnému obhospodarovaniu štátnych lesov sa ročný výrub drží na takmer 60% ročného prírastku lesov, lesné plochy sa za posledných 60 rokov neustále zväčšujú a predpokladá sa, že takmer 60% všetkých lesov bude súčasťou sústavy Natura 2000.
http://www.uzdp.bg

WWF Bulharsko

WWF Bulharsko je súčasťou globálnej siete WWF a od roku 1998 pracuje na podpore ochrany, obnovy a trvalo udržateľného manažmentu prírodných zdrojov. Naša práca je zameraná na niekoľko kľúčových oblastí: lesy, vodné toky, klimatický zmena a šelmy.
Za posledné desaťročie WWF Bulharsko realizovalo množstvo projektov týkajúcich sa ochrany a obnovy lesných biotopov vrátane projektov podporovaných korporátmi (napr. IKEA, Mondi atď.) A v súčasnosti spolupracuje s Interpolom na téme nelegálnej ťažby dreva. Náš klimatická program sa za posledných 10 rokov zameriava na zmierňovanie dopadov a adaptáciu na zmenu klímy a spolupracuje s partnermi z oblasti vedy a politík na programoch ako Horizont 2020, IEE, EUKI atď.
https://www.wwf.bg/

WWF Maďarsko

WWF Maďarsko bolo založené v roku 1991. Činnosť WWF Maďarsko sa zameriava a štyri hlavné oblasti – ochrana vodných tokov, ochrana lesov, veľkých šeliem a klimatická zmena. Naša práca sa sústreďuje na i) zlepšenie národného a európskeho právneho, politického a ekonomického prostredia a jeho vplyvu na ochranu biodiverzity ii) zlepšenie ekologického stavu druhov a biotopov v Maďarsku a v Európe a iii) udržateľné využívanie prírodných zdrojov. Okrem presadzovania politík a ochranárskej práce v teréne kladieme dôraz na komunikáciu. Zvyšujeme povedomie prostredníctvom komunikačných kampaní (napríklad Hodina Zeme), publikácií, školení, platforiem pre verejnosť a odborných dialógov.
http://www.wwf.hu/

WWF Rumunsko

WWF začal pôsobiť v Rumunsku začiatkom 90-tych rokov 20. storočia s cieľom podporiť ochranu a obnovu mokradí v delte Dunaja. Neskôr sa činnosť WWF Rumunsko diverzifikovala pôsobením na národnej úrovni a v povodí Dunaja v oblastiach, ako je ochrana a udržateľné využívanie chránených oblastí vrátane vodných ekosystémov (napr. mokradí), obnova lokalít ovplyvnených ľudskou činnosťou. WWF Rumunsko zabezpečuje manažment lokalít Natura 2000 na dolnom toku rieky Dunaj a prispieva k lepšiemu porozumeniu dopadov a účinnosti európskych a národných politík na prírodu, miestnu ekonomiku a spoločnosť.
https://wwf.ro/