Проектни дейности

А – Подготвителни действия

A.1 – Ще бъде изготвена оценка на съществуващите модели за горско управление от гледна точка на изменението на климата. Те ще бъдат тествани по няколко очаквани сценария на климатични промени. Оценката ще включва и кратък преглед на съществуващите рискове и природни опасности в страните по проекта и ще се извърши с помощта на математически и пространствени модели.

A.2 – Консултациите със заинтересованите страни във връзка с предложените мерки за управление на горите са много важна част от проекта. Тяхната цел е по-широкото приемане на мерките от различни професионални групи. Консултациите ще бъдат както индивидуални, така и под формата на работни срещи, организирани на местно и национално ниво.

A.3-A.4 – Подготовка и планиране на конкретни мерки за управление на горите и водите, които да бъдат приложени (в рамките на действия C.1 и C.7) в демонстрационни обекти за възстановяване на влажни зони на територията на Държавното горско предприятие на Словакия.

С – Изпълнение

С.1 – Планираме да създадем няколко демонстрационни обекта в две държави – Словакия и България – в които да се приложат различни мерки за климатично-интелигентно управление на горите в зависимост от характеристиките на съответните местообитания. Освен това ще почерпим от примера на няколко горски стопанства в Унгария, където вече има разработени добри практики за управление на горите (подробности предоставени в действие E.1).

С.2 – Ще бъде изготвен наръчник, който ще събира цялата информация за климатично-интелигентните мерки за горско управление в региона. Той ще отрази препоръките, (изготвени в рамките на действие А.1), както и предварителните резултати и опита, натрупан в други проектни действия. Наръчникът ще бъде съставен от група международни експерти и ще бъде публикуван на пет езика.

C.3-C4. – Ще подготвим предложения за включването на климатично-интелигентни горски мерки в плановете за управление на горите, както и експертно становище за прилагането на тези мерки в националните програмни документи за еврофондове в четири страни (България, Словакия, Унгария и Румъния).

С.5 – Ще определим най-малко шест горски обекта с минимална обща площ от 1000 ха, където ще бъдат приложени новите мерки след края на проекта. В Унгария ще бъде създаден информационен център, който ще организира семинари из цялата страна за собственици и управители на гори.

С.6 – Ще бъде разработена специализирана система за мониторинг на горите в района на Югозападно държавно горско предприятие на България. Тя ще може да наблюдава развитието на процеси на площ от 2 милиона ха.

С.7 – Ще бъдат приложени мерки за задържане на вода чрез демонтаж на старите дренажни съоръжения и изграждането на малки язовири в Словакия.

D – Мониторинг

D.1 – Ще наблюдаваме ефектите от приложените мерки върху капацитета за адаптация на горите към климатичните промени в демонстрационните обекти. Освен това мониторингът ще предостави информация за структурата на горите, която може да бъде анализирана във връзка с икономическата жизнеспособност на прилаганите мерки.

D.2 – Социално-икономическото въздействие на мерките ще бъде оценено както в началото, така и в края на проекта.

Е – Комуникация и разпространение на резултатите

Комуникационните дейности се фокусират върху две основни целеви аудитории: специалисти по горско стопанство и непрофесионалисти.

Е.1 – Основен акцент е разпространението на резултатите от проекта сред професионалната аудитория, която участва в управлението на горите по един или друг начин. Очакваме, че част от дейностите по проекта имат потенциал да бъдат пренесени и на други места, защото стимулират по-широкото прилагане на мерките за интелигентно стопанисване на горите.

Е.2 – Повишаването осведомеността на обществото във връзка с управлението на горите в условията на климатични промени е изключително важно. Широката общественост е много чувствителна към неблагоприятното състояние на горите в региона (напр. незаконната сеч, недостатъчната защита на горите и т.н.). Нашите дейности ще се фокусират основно върху конкретни целеви групи, които са пряко свързани с горите: активни граждани, студенти по лесовъдство, хора, практикуващи дейности на открито и др.

F – Управление на проекта

F.1 – Проектът се координира от WWF Словакия. Екипът се състои от специалисти, отличаващи се с висока степен на професионализъм, със значителен опит в управлението на проекти, свързани с горското стопанство и опазването на природата, както и с експертиза в комуникацията и провеждането на обучения.

Консорциумът на проекта подчертава, че това е международен проект, реализиран съвместно от природозащитни неправителствени организации (WWF Словакия, WWF България, WWF Унгария и WWF Румъния), горски предприятия (Държавно горско предприятие на Словакия, Югозападно държавно горско предприятие на България) и частни лесовъдни организации (Национална асоциация на частните собственици и управители на гори в Унгария). Мониторингът на проектните действия и необходимата научна основа за изпълнението им се гарантира от Чешкия агротехнически университет.

Одитът на разходите по проекта ще бъде организиран в края на проекта за партньорското Държавно горско предприятие на Словакия.