Projektové aktivity

A – Prípravné aktivity
A.1 – Vypracuje sa štúdia o hodnotení existujúcich modelov lesného hospodárenia z hľadiska klimatickej zmeny. Jednotlivé modely sa budú testovať vo vzťahu k viacerým očakávaným scenárom, ku ktorým dochádza v dôsledku klimatickej zmeny. Štúdia bude obsahovať aj stručný prehľad súčasných rizík v jednotlivých krajinách zapojených do projektu súvisiacich s klimatickou zmenou. Na hodnotenie sa využijú matematické / priestorové modely.

A.2 – Konzultácie navrhovaných klimaticky inteligentných lesohospodárskych opatrení so zainteresovanými subjektami sú dôležitou súčasťou projektu. Cieľom takýchto konzultácií je lepšie prijatie opatrení navrhovaných v rámci aktivity A.1 rôznymi zainteresovanými skupinami. Aktivita sa bude realizovať prostredníctvom individuálnych konzultácií a workshopov na lokálnej i národnej úrovni.

A.3-A.4 – Príprava a plánovanie konkrétnych lesohospodárskych a vodohospodárskych opatrení, ktoré sa budú realizovať v rámci aktivít C.1 a C.7 na pilotných lokalitách obhospodarovaných partnerom Lesy SR, š.p. OZ Šaštín a OZ Smolenice (aktivita C. 7).

C – Realizačné aktivity
C.1 – Založia sa viaceré pilotné demonštračné lokality v 2 krajinách – na Slovensku a v Bulharsku – ako príklady klimaticky inteligentného lesného hospodárstva, kde sa v rôznych lesných porastoch budú implementovať rôzne lesohospodárske postupy. Okrem toho využijeme skúsenosti vybraných lesných závodov v Maďarsku, kde už majú skúsenosti s klimaticky inteligentnými postupmi v oblasti lesného hospodárstva (podrobnosti sú uvedené v aktivite E.1).

C.2 – V rámci tejto aktivity sa pripraví príručka, ktorá zosumarizuje všetky informácie týkajúce sa klimaticky inteligentných opatrení v lesnom hospodárstve v celom regióne. Bude vychádzať z odporúčaní pripravených v rámci aktivity A.1, ako aj (predbežných) výsledkov a skúseností získaných v rámci ďalších projektových aktivít. Príručku vypracuje skupina medzinárodných expertov a bude publikovaná v piatich jazykoch.

C.3-C4 – V rámci projektu sa pripravia návrhy na začlenenie klimaticky inteligentných opatrení do lesných hospodárskych plánov, ako aj odborný návrh implementácie klimaticky intelitentných opatrení do národných programovacích fondov EÚ. v 4 krajinách (Slovensko, Maďarsko, Bulharsko a Rumunsko).

C.5 – Projekt zabezpečí replikáciu výsledkov a prenos skúseností, ktoré sa môžu využiť v ďalších lokalitách. Identifikuje sa ďalších 6 lokalít s minimálnou celkovou rozlohou 1 000 ha, na ktorých bude po ukončení nášho projektu možné uplatniť klimaticky inteligentné postupy. V Maďarsku bude zriadený informačný hub, ktorý sprostredkuje exkurzie a vzdelávacie workshopy pre súkromných vlastníkov a správcov lesov.

C.6 – Vytvorí sa špecializovaný systém na monitoring procesov vývoja lesných porastov v oblasti SWSFE. Systém bude schopný monitorovať lesný porast a procesy na ploche 2 milióny hektárov.

C.7 – Vodozádržné opatrenia sa budú realizovať rekonštrukciou starých odvodňovacích kanálov a výstavbou malých vodozádržných zariadení v lokalitách na Slovensku.

D – Monitoring vplyvu projektových aktivít
D.1 – Zabezpečí sa monitoring vplyvu realizovaných opatrení v pilotných lokalitách na zlepšenie adaptačných schopností lesov z pohľadu klimatickej zmeny. Monitoring poskytne aj informácie o štruktúre a produkcii lesov z pohľadu ekonomického prínosu.

D.2 – Povinnou aktivitou projektu je monitoring socio-ekonomických dopadov projektu, ktorý sa uskutoční na začiatku aj na konci projektu.

E – Komunikácia a šírenie výsledkov
Komunikačné ativity budú zamerané na dve hlavné cieľové skupiny: pracovníci v oblasti lesníctva a ochrany prírody a laická verejnosť.
E.1 – Aktivita bude zameraná na šírenie skúseností a výsledkov projektu smerom k profesionálom, ktorí sa zaoberajú starostlivosťou o les. Aktivita úzko súvisí s aktivitou C.5, ktorá je zameraná na replikáciu a výmenu skúseností. Očakávame, že viaceré navrhuté aktivity povedú k šíreniu dobrej osvedčenej praxe a budú stimulom pre implementáciu klimaticky inteligentných postupov v ďalších oblastiach.

E.2 – Zvyšovanie povedomia verejnosti v súvislosti s obhospodarovaním lesov a vplyvy klimatickej zmeny patrí medzi hlavné ciele projektu. Aktivity E.2 sú určené pre širokú verejnosť, ktorá veľmi citlivo vníma nepriaznivý stav lesov v regióne, napr. rozsiahle zhoršenie stavu ihličnatých lesov a nelegálnu ťažba dreva alebo nedostatočnú ochranu lesov. Naše aktivity sa zamerajú hlavne na konkrétne cieľové skupiny, ktoré majú blízky vzťah k lesom, najmä na aktívnych občanov, študentov a ľudí, ktorí trávia čas športovaním v prírode.

F – Manažment projektu
F.1 – Koordinátorom projektu je WWF Slovensko. Projektový tím je vytvorený z kvalifikovaných odborníkov so skúsenosťami v oblasti riadenia projektov, lesného hospodárstva a ochrany prírody, ako aj komunikácie a organizovania školení.
Konzorcium projektu odzrkadľuje skutočnosť, že ide o medzinárodný projekt realizovaný spoločne environmentálnymi mimovládnymi organizáciami (WWF SK, WWF, BG, WWF HU, WWF RO), lesnými závodmi (FSR, SWSFE) a súkromnými lesníckymi organizáciami (MEGOSZ). Česká zemědelská univerzita (ČZU) zabezpečuje monitoring konkrétnych projektových aktivít a prípravu potrebných vedeckých podkladov pre ich implementáciu.
Na konci projektu sa uskutoční finančný audit partnera Lesy SR, š.p.
Projekt vypracuje plán činností, ktoré budú nasledovať po ukončení projektu – AFTER LIFE Plan.
Implementácia projektových aktivít bude pravidelne monitorovaná, aby sa zabezpečilo prehľadné sledovanie riešenia jednotlivých aktivít a čerpania rozpočtu.