Activităţile proiectului

A – Acțiuni pregătitoare
A.1 – Vom face un studiu care va evalua modelele silvice existente din perspectiva schimbărilor climatice. Aceste modele silvice vor fi testate în perspectiva mai multor scenarii ce ar avea loc din cauza schimbărilor climatice. Studiul va include, de asemenea, o scurtă trecere în revistă a riscurilor existente și a pericolelor naturale legate de schimbările climatice în țările incluse în proiect. Evaluarea va fi făcută pe baza unor modele matematice/spațiale.

A.2 – Consultările cu stakeholderii asupra măsurilor silvice propuse sunt un pas foarte important în cadrul proiectului. Scopul acestor consultări este ca diverse grupuri de stakeholderi să accepte cât mai mult măsurile propuse în acțiunea A1, care iau în calcul schimbările climatice. Acțiunea va fi implementată printr-o combinație de consultări individuale și de workshopuri la nivel local și național.

A.3-A.4 – Pregătirea și planificarea măsurilor concrete, silvice și de managment al apei, care vor fi implementate în cadrul acțiunilor C.1 și C.7 în zonele de demonstrație a proiectului și în cele de refacere a zonelor umede la pădurile întreprinderii de stat din Republica Slovacă, birourile Šaštín și Smolenice (acțiunea C.7).

C – Acțiuni de implementare
C.1 – Intenționăm să avem mai multe zone demonstrative în 2 țări – Slovacia și Bulgaria – ca să arătăm cum se face silvicultura care ia în calcul schimbările climatice. Aici vom aplica mai multe metode silvice în habitate forestiere diverse. În plus, vom folosi mai multe exploatații forestiere din Ungaria, unde cele mai bune practici forestiere sunt deja puse în practică (detalii la acțiunea E.1).

C.2 – În cadrul acestei acțiuni vom pregăti un manual care va cuprinde toate informațiile relevante legate de măsurile silvice ce iau în calcul schimbările climatice folosite în regiune. De asemnea, manualul va lua în calcul recomandările pregătite în acțiunea A.1, precum și rezultatele (preliminare) și experiența din alte acțiuni ale proiectului. Manualul va fi creat de un grup de experți internaționali și va fi publicat în 5 limbi.

C.3-C.4 – Vom face propuneri astfel încât măsurile silvice ce iau în calcul schimbările climatice să fie incluse în planurile de management forestier. De asemenea, vom face o propunere susținută de experți pentru a implementa măsurile silvice ce iau în calcul schimbările climatice în cadrul documentelor naționale programate pentru fonduri europene în 4 țări proiect (Slovacia, Ungaria, Bulgaria și România).

C.5 – Planul este să replicăm și să transferăm rezultatele proiectului prin implementarea cazurilor externe ce pot fi replicate. Intenționăm să identificăm cel puțin 6 situri forestiere, cu o suprafață totală de minimum 1.000 de hectare, unde măsurile silvice ce iau în calcul schimbările climatice pot fi aplicate după terminarea proiectului. Vom stabili un centru de informații în Ungaria și vom organiza tururi de-a lungul țării cu workshopuri informative pentru proprietarii privați de păduri și pentru manageri.

C.6 – Vom dezvolta un sistem specializat pentru monitorizarea proceselor forestiere din cadrul zonei SWSFE. Sistemul va fi capabil să monitorizeze procesele silvice dintr-o suprafață de 2 milioane de hectare.

C.7 – Vom implementa măsuri de reținere a apei prin scoaterea din funcțiune a fostelor șanțuri de drenaj și construirea unor mici diguri în zonele slovace de proiect.

D – Monitorizarea impactului acțiunilor proiectului
D.1 – Vom monitoriza ca acțiunile aplicate, concrete, să rezulte în creșterea capacității pădurilor de a se adapta schimbărilor climatice în cadrul zonelor demonstrative. În plus, monitorizarea ne va furniza informații legate de structura și producția pădurii, care ar putea fi analizate în relație cu viabilitatea economică a măsurilor aplicate.

D.2 – Ca o acțiune obligatorie, impactul socio-economic al proiectului va fi monitorizat la începutul și la sfârșitul acestuia

E – Comunicarea și diseminarea rezultatelor
Activitățile de comunicare se axează pe două audiențe-țintă majore: specialiștii silvici și din conservare și publicul larg.

E.1 – Acțiunea aceasta este în principal axată pe diseminarea rezultatelor proiectului către audiențele specializate care sunt implicate în managementul forestier. Acțiunea are o legătură strânsă cu acțiunea C.5, axată pe replicarea și transferul rezultatelor proiectului. Ne așteptăm ca multe dintre activitățile trecute în cadrul acestei acțiuni să aibă potențial de transfer și replicare deoarece stimulează aplicarea pe scară largă a măsurilor forestiere inteligente care iau în calcul schimbările climatice.

E.2 – Creșterea conștientizării publicului în legătură cu managementul forestier și cu impactul schimbărilor climatice este unul dintre obiectivele proiectului. Acțiunile E.2 țintesc publicul larg, care este foarte sensibil la situația nefavorabilă a pădurilor din regiune (ex: deteriorări pe scară largă a pădurilor de conifere, tăierile ilegale sau protecția insuficientă a pădurilor). Activitățile noastre se vor axa în principal pe grupurile țintă specifice care sunt au o legătură mai directă cu pădurile, cum este cazul cetățenilor activi, studenților, al oamenilor care practică activități în aer liber, etc.

F – Management de proiect
F.1 – Proiectul este coodonat de WWF Slovacia. Echipa de proiect este compusă din profesioniști cu expertiză semnificativă în domeniul managementului de proiect, conservarea pădurilor și a naturii, precum și în comunicare și training.
Consorțiul de proiect reflectă faptul că acesta este un proiect internațional implementat în comun de ONG-uri de mediu (WWF Slovacia, WWF Bulgaria, WWF Ungaria, WWF Romania), comopanii forestiere (FSR, SWSFE) și organizații private forestiere (MEGOSZ).
Monitorizarea acțiunilor concrete ale proiectului și backgroundul științific necesar pentru implementarea acțiunilor din proiect sunt garantate de Universitatea Cehă de Științe ale Vieții (CULS).
Auditul cheltuielilor proiectului va fi organizat la sfârșitul acestuia pentru partenerul Pădurile Republicii Slovace.
Un plan LIFE va fi pregătit la sfârșitul proiectului.
Monitorizarea regulată a progresului proiectului este o activitate foarte importantă pentru a avea o imagine de ansamblu asupra performanței proiectului, precum și asupra cheltuielor generate de acesta.