Ciele projektu

Celkovým cieľom projektu je zlepšiť obhospodarovanie lesov v strednej a východnej Európe podporou prechodu na klimaticky inteligentné lesníctvo v prospech ľudí a prírody.
Čiastkové ciele projektu:

• Zrevidovanie vybraných modelov lesného hospodárstva, ktoré sú v súčasnosti využívané v regióne strednej a východnej Európy z pohľadu klimatickej zmeny.

• Predstavenie využitia klimaticky inteligentných opatrení v lesnom hospodárstve na 3 vybraných pilotných lokalitách v strednej a východnej Európe (Bulharsko, Maďarsko a Slovensko).

• Podporovanie začlenenia opatrení inteligentného lesného hospodárstva do príslušných dokumentov týkajúcich sa obhospodarovania lesov alebo ochrany prírody na miestnej a národnej úrovni (ako sú lesné hospodárske plány, plány starostlivosti o les), ako aj do programových dokumentov regionálnych fondov EÚ.

• Zvyšovanie povedomia o klimaticky inteligentných metódach lesného hospodárstva medzi profesionálnymi lesníkmi a ďalšími profesijnými skupinami (vedci, ochranári) v regióne strednej a východnej Európy.

• Zabezpečenie výmeny skúsenosti získaných v pilotných lokalitách a ich replikáciu v iných oblastiach regiónu strednej a východnej Európy, napr. na Ukrajine.

• Získanie podporu verejnosti pre klimaticky inteligentné lesníctvo zvyšovaním povedomia o lesoch a klimatickej zmene.